Четвер, 22.08.2019, 03:28
школа73
Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту
Категорії каталога
Вчителю [6]
методичні матеріали
Нормативні документи [4]
нормативні документи про освіту
Психологія [6]
Що треба знати, щоб користуватися популярністю, впливати на інших та таке інше...
Цікаво [5]
Небезпечно [5]
Наша творчість [2]
Актуально [4]
Міні-чат
500
Головна » Статті » Вчителю

Розвиток творчого потенціалу вчителя і учнів шляхом впровадження педагогічних технологій (зокрема, комп’ютерної підтримки).
Тому у листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-304 від 17.06.2002 р. "Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах у 2002/2003 навчальному році" на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 20.12.2001 № 13/7-18 «Про стан комп'ютерної підготовки майбутніх вчителів та рівень забезпечення сучасною комп'ютерною технікою вищих педагогічних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації» поставлено завдання при розробці навчальних планів підготовки фахівців з педагогічних спеціальностей ввести навчальну дисципліну «Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні навчальних дисциплін»
В даний час виділяють такі основні підходи до інформатизації навчання:
1) використання інформаційних технологій для ефективного пошуку,
збереження і використання професійної інформації;
2) застосування засобів інформаційних технологій у якості технічних
засобів навчання;
3) використання автоматизованих навчальних систем., розроблених
на основі ідеї предметних віртуальних середовищ;
4) проведення ефективного контролю і діагностики знань з допомогою
комп'ютерних тестових програм.
Методична система комп'ютеризованого навчання шкільного навчального предмета повинна орієнтуватися на використання інформаційних технологій:
по-перше, у якості засобів підтримки традиційних форм і методів навчання;
по-друге, бути легко адаптованою (апаратно і програмне) до конкретних умов навчання, здійснення особистісно-орієнтованого підходу в навчанні;
по-третє, містити в собі підсистему підготовки і перепідготовки вчителів, орієнтовану на конкретне застосування інформаційних технологій у навчанні предмету.
Серед форм підготовки вчителів до оволодіння комп'ютеризованими (методиками навчання перспективними є: семінар, комп'ютерний ;практикум, комп'ютерна телеконференція.
При освоєнні навчальних програм у шкільній практиці особливу увагу необхідно звертати на системність, комплексність підходу до цієї проблеми. Системний підхід передбачає врахування багатьох чинників, (насамперед: вартість програмних і технічних засобів навчання, відповідність навчальних програм шкільним програмам навчальних предметів, спосіб використання навчальних програм і їх місце в навчальному процесі, поєднання навчальних програм із традиційними методами навчання, підготовленість вчителів і учнів до застосування комп'ютерних програм).
В практиці інформаційними технологіями навчання називають всі технології, що використовують спеціальні технічні інформаційні засоби (ЕОМ аудіо, кіно, відео).
Коли комп'ютери стали широко використовуватися в освіті, з'явився термін "нова інформаційна технологія навчання”. Взагалі кажучи, будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає інформація і її рух (перетворення). На наш погляд, більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія.
Комп'ютерні технології розвивають ідеї програмованого навчання, відкривають абсолютно нові, ще не досліджені технологічні варіанти навчання, пов'язані з унікальними можливостями сучасних комп'ютерів і телекомунікацій. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процеси підготовки і передачі інформації учню, засобом з основним напрямом роботи сучасної школи є використання інформаційних технологій в процесі навчання. Діапазон використання комп'ютера в навчально-виховному процесі дуже великий: від тестування учнів, обліку їх особових особливостей до гри. Комп'ютер може бути як об'єктом вивчення, так і засобом навчання, тобто можливі два види напряму комп'ютеризації навчання: вивчення інформатики і також його використання при вивченні різних предметів. При цьому комп'ютер є могутнім засобом підвищення ефективності навчання. Ми, вчителі, ще ніколи не мали такого могутнього засобу навчання в своїй роботі.
Комп'ютерна технологія може здійснюватися в наступних трьох варіантах:
I – як "проникаюча” технологія (використання комп'ютерного навчання по окремих темах, розділах для окремих дидактичних задач).
II – як основна, визначаюча, найзначущіша з частин, що використовуються в даній технології.
III – як монотехнологія (коли все навчання, все управління навчальним процесом, включаючи всі види діагностики, моніторинг, спираються на використання комп'ютера).
Класифікаційні параметри технології
За рівнем використання: загальнопедагогічна.
За основним чинником розвитку: соціогенна + психогенна.
За концепцією засвоєння: асоціативно-рефлекторна.
За орієнтацією на особові структури: інформаційна + операційна.
За характером змісту: проникаюча, придатна для будь-якого змісту.
За типом управління пізнавальною діяльністю: комп'ютерна.
За організаційною формою: індивідуальна + система малих груп.
За підходом до дитини: співпраця.
За визначаючим методом: інформаційна + операційна, діалогічна + програмове навчання.
За напрямом модернізації: ефективність організації і управління.
За категорією учнів: всі категорії.
Акцент цілей
Формування умінь працювати з інформацією, розвиток комунікативних здібностей.
Підготовка особи "інформаційного суспільства”.
Дати дитині так багато навчального матеріалу, як тільки він може засвоїти.
Формування дослідницьких умінь, умінь ухвалювати оптимальні рішення.
Концептуальні положення
Навчання – це спілкування дитини з комп'ютером.
Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини.
Діалоговий характер навчання.
Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання.
Взаємодія дитини з комп'ютером може здійснюватися по всіх типах: суб'єкт – об'єкт, суб'єкт – суб'єкт, об'єкт – суб'єкт.
Оптимальне поєднання індивідуальної і групової роботи.
Підтримка у учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером.
необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додатки як завгодно великі.
Особливості змісту
Комп'ютерна технологія ґрунтується на використанні деякої формалізованої моделі змісту, яка представлена педагогічними програмними засобами, записаними в пам'ять комп'ютера, і можливостями телекомунікаційної мережі.
Головною особливістю фактологічної сторони змісту освіти є багатократне збільшення "підтримуючої інформації”, наявність комп'ютерного інформаційного середовища, що включає на сучасному рівні бази інформації, гіпертекст і мультимедіа (гіпермедіа), мікросвіти, імітаційне навчання, електронні комунікації (мережі), експертні системи.
Бази даних. Під базами даних розуміються технології введення, систематизації, зберігання і надання інформації з використанням комп'ютерної техніки. Бази даних можуть включати до складу інформаційного масиву різну статистичну, текстову, графічну і ілюстративну інформацію в необмеженому об'ємі з обов'язковою її формалізацією (уявленням, введенням і висновком в комп'ютер визначеної, характерної для даної системи формі – форматі). Для цілого ряду інформації, що традиційно переробляється, існують стандартні формати її уявлення, наприклад: бібліографія, статистичні дані, реферати, огляди і інші.
Бази даних використовуються в навчанні для оперативного надання вчителю і учню необхідною інформації, що не увійшла до підручників і допомог, як безпосередньо в дидактичному процесі, так і в режимі вільного вибору інформації самим користувачем (сервісний режим).
Бази знань. Бази знань є інформаційними системами, що містять замкнутий, не підлягаючий доповненню об'єм інформації по даній темі, структурованій таким чином, що кожний її елемент містить посилання на інші логічно пов'язані з ним елементи з їх загального набору. Посилання на елементи, що не містяться в даній базі знань, не допускаються. Така організація інформації в базі знань дозволяє учню вивчати її в тій логіці, яка йому найбільш переважна в даний момент, оскільки він може за своїм бажанням легко переструктурувати інформацію при знайомстві з нею. Звичним бібліографічним аналогом бази знань є енциклопедії і словники, де в статтях містяться посилання на інші статті цього ж видання. Програмні продукти, що реалізовують бази знань, відносяться до класу HIPERMEDIA (надсередовище), оскільки вони дозволяють не тільки здійснювати вільний вибір користувачем логіки ознайомлення з інформацією, але дають можливість поєднувати тексто-графічну інформацію із звуком, відео- і кінофрагментами, мультиплікацією. Комп'ютерна техніка, здатна працювати в такому режимі, об'єднується інтегральним терміном MULTIMEDIA (багатоваріантне середовище).
Апаратні засоби multimedia, разом з базами знань дозволили створити і використати в навчальному процесі комп'ютерні імітації, мікросвіти і на їх базі дидактичні і розвиваючі ігри, що викликають особливий інтерес у дітей.
Комп'ютерне тестування рівня навченості школяра і діагностика параметрів його психофізичного розвитку доповнюється використанням експертних систем – підсистем, що здійснюють мережні оцінні процедури і видаючих результати з певним ступенем точності.
Ці програмні засоби застосовуються залежно від навчальних цілей і ситуацій: в одних випадках необхідно глибше зрозуміти потреби учнів; в інших – важливий аналіз знань в наочній області; в третіх – основну роль може грати облік психологічних принципів навчання.
Багатющі можливості представлення інформації на комп'ютері дозволяють змінювати і необмежено збагатити зміст освіти, включаючи в нього інтегровані курси, знайомство з історією і методологією науки, з творчими лабораторіями великих людей, з світовим рівнем науки, техніки, культури і суспільної свідомості.
Комп'ютерні засоби навчання називають інтерактивними, вони володіють здатністю "відгукуватися” на дії учня і вчителя, "вступати” з ними в діалог, що і складає головну особливість методик комп'ютерного навчання.
В I і II варіантах комп'ютерних технологій вельми актуальне питання про співвідношення комп'ютера і елементів інших технологій.
Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання: при поясненні (введенні) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі рівня навчальних досягнень. При цьому для дитини він виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкту навчання, колективу, ігрового середовища, що співпрацює.
У функції вчителя комп'ютер представляє:
джерело навчальної інформації (частково або повністю замінюючий вчителя або книгу);
наочна допомога (якісно нового рівня з можливостями мультимедіа і телекомунікації);
індивідуальний інформаційний простір;
тренажер;
засіб діагностики і контролю.
У функції робочого інструменту комп'ютер виступає як:
засіб підготовки текстів, їх зберігання;
текстовий редактор;
графічний пристрій, графічний редактор;
обчислювальна машина великих можливостей (з оформленням результатів в різному вигляді);
засіб моделювання.
Функцію об'єкту навчання комп'ютер виконує при: програмуванні, навчанні комп'ютера заданим процесам; створенні програмних продуктів; вживанні різних інформаційних середовищ.
Використання комп’ютера розширяє можливості учителя під час підбору матеріалу до уроку і форм навчальної роботи, робить уроки яскравими та цікавими, інформаційно та емоційно насиченими.
Традиційний метод навчання частіше за все є уроком, де вчитель намагається передати одночасно всьому класу суму знань, визначену програмою. За недоліком часу менше приділяється увага самостійній роботі, а тим більше індивідуальній роботі з кожним учнем. Контроль знань недосконалий, зазвичай усний опит і фронтальні письмові роботи, а критерієм служить оцінка. В таких умовах важко зацікавити учнів, мають місце елементи примушення, коли тільки оцінка в журналі і страх перед сімейним скандалом або честолюбство примушує багато учнів "зубрити" нецікавий або незрозумілий параграф підручника.
Серед найістотніших недоліків традиційного методу навчання можна виділити наступні:
- в традиційному навчанні, що історично склалося і встояло, не існує чітких критеріїв оцінки особистості людини, зокрема, його знань;
- в класичному процесі навчання відсутній хороший зворотний зв'язок, вчитель позбавлений можливості відразу ж взнати, як учень засвоїв навчальний матеріал;
- неможливість індивідуалізувати темп навчального процесу примушує вести навчання з розрахунку на "середнього" учня, від цього страждають і більш слабкі і більш здатні;
- робочий час викладача використовується нераціонально, неефективно;
- результати навчання знаходяться в прямій залежності від педагога, кваліфікація якого не завжди найвища і не може завжди бути такою.
Інформаційна оснащеність, масштаби і ефективність використовування засобів обчислювальної техніки увійшли у наш час до числа найважливіших показників рівня науково - технічного прогресу. Інформатизація освіти повинна випереджати інформатизацію інших напрямів суспільної діяльності, бо саме тут закладаються соціальні, психологічні, загальнокультурні, а також - що особливо важливо для економіки - професійні передумови інформатизації всього суспільства. Інформатизація освіти створює передумови для широкого впровадження в практику психолого - педагогічних розробок, що забезпечують перехід від механічного засвоєння фактологічних знань до оволодіння умінням самостійно набувати нових знань; забезпечує залучення до сучасних методів роботи з інформацією, інтелектуалізацію навчальної діяльності.
Інформаційні технології навчання орієнтовані на індивідуалізацію навчання в умовах колективної діяльності в рамках єдиного навчально - виховного процесу. Якщо ж говорити про основні функції комп'ютера в учбовому процесі, то він виступає як об’єкт вивчення і засіб навчання. Кожній з цих функцій відповідає свій напрям комп'ютеризації навчання.
Перше з них припускає засвоєння знань, умінь і навиків, які дозволяють успішно використовувати комп'ютер при вирішенні різноманітних завдань або, іншими словами, оволодіння комп'ютерною грамотністю.
Другий напрям бачить в комп'ютері перш за все могутній засіб навчання, який здатний значно підвищити його ефективність.
Вказані два напрями і складають основу комп'ютеризації навчання.
Здійснення соціальних і економічних реформ зробило необхідним і можливим побудову в Україні інформаційного суспільства, що ставить перед системою освіти завдання формування інформаційної культури у всіх громадян країни і робить інформатизацію галузі одним з найважливіших напрямів реформування освіти.
Для реалізації процесу інформатизації освіти необхідна підготовка фахівців - користувачів конкретного прикладного програмного забезпечення, що використовується в учбовому процесі і управлінні освітою.
Можна виділити основні напрями використання інформаційних технологій в навчанні і управлінні освітою:
- використання комп'ютера і засобів інформаційних технологій як засіб навчання, дидактичного засобу для моделювання різних об'єктів і процесів, підвищення рівня наочності при викладі навчального матеріалу, його систематизації і логічного впорядковування, тренуванні, контролю засвоєння знань;
- використання автоматизованих навчальних систем (АНС);
- використання комп'ютерних телекомунікацій в освіті;
- навчання професійному користуванню засобами інформаційних технологій в освіті (системи різного призначення, автоматизовані робочі місця);
- використання технології синтезу інформаційних середовищ, технології мультимедіа в навчанні і управлінні освітою;
- використання засобів інформаційних технологій в психолого - педагогічних дослідженнях.
Відповідно до перерахованих напрямів можна виділити наступні методи використання інформаційних технологій в навчанні:
- побудова системно-інформаційної картини миру і віддзеркалення об'єктивної реальності за допомогою комп'ютерного програмного забезпечення, навчання за допомогою інформаційних моделей, вивчення об'єктів і процесів реального світу, що адекватно відображають єство;
- впровадження ігрових методів активного навчання, формуючих навики відбору індивідуальних і колективних рішень на основі аналізу альтернативних варіантів;
- розробка інформаційних технологій на базі принципів розвиваючого навчання з урахуванням психолого-педагогічних основ комп'ютеризації навчання;
- розробка педагогічних програмних засобів (ППЗ) за допомогою сучасних авторських систем (інструментальних засобів викладача);
- безперервність використання засобів інформаційних технологій протягом всього періоду навчання, всебічний охоплення учбового процесу;
- однотипність і уніфікація технічного, програмного, організаційного і навчально методичного забезпечень;
- експертиза, сертифікація і тиражування педагогічних інформаційних технологій з метою масового впровадження в процес навчання;
- навчання навичкам рішення задач на комп'ютері за допомогою побудови математичних, комп'ютерних та інформаційних моделей з використанням сучасного прикладного програмного забезпечення, інтегрованих пакетів прикладних програм;
- розробка педагогічного моніторингу з використанням інформаційних технологій;
- створення банку педагогічних знань і педагогічних технологій, дистанційне навчання, створення освітніх телекомунікаційних мереж, колективне виконання навчальних проектів.
Впровадження інформаційних технологій в освітній процес здійснюється перш за все через комп’ютерно-орієнтований урок, а потім через навчальну комп’ютерну програму.
Навчальна, виховна, розвиваюча функція уроку забезпечується різними засобами. Одним з таких засобів є комп'ютер. В сучасній школі комп'ютер все ширше використовується не тільки на уроках інформатики, але і на уроках математики, хімії, біології, російської мови, літератури, образотворчого мистецтва, іноземної мови.
Організація навчального процесу
Урок повинен проводити вчитель-предметник, оскільки він навчений методиці викладання, знає наочний матеріал і вікові особливості дітей.
Комп'ютерні завдання повинні бути складені відповідно до змісту навчального предмету і методики його викладання, розвиваючи, активізуючи розумову діяльність і формуючи навчальну діяльність учнів.
Учні повинні уміти поводитися з комп'ютером на рівні, необхідному для виконання комп'ютерних завдань.
Учні повинні займатися в спеціальному кабінеті, обладнаному відповідно до встановлених гігієнічних норм для закладів освіти.
До переваг комп'ютерної підтримки як одного з видів використання нових інформаційних технологій в навчанні можна віднести наступні:
можливість конструювання комп'ютерного матеріалу для конкретного уроку;
простоту розробки наявних програмних засобів;
можливість поєднання різних програмних засобів;
можливість адаптації до умов і потреб конкретного навчального закладу;
спонукаючий аспект активізації діяльності учнів.
Комп'ютерна підтримка повинна бути одним з компонентів навчального процесу і застосовуватися там, де це доцільно.
При розробці комп'ютерної підтримки конкретного предмету необхідно визначити:
які теми доцільно "підтримувати" комп'ютерними завданнями і для вирішення яких дидактичних завдань;
які програмні засоби доцільно використовувати для створення і виконання комп'ютерних завдань;
які попередні уміння роботи на комп'ютері повинні бути сформовані у учнів;
які уроки доцільно робити комп'ютерними;
як організувати комп'ютерні заняття.
Можна виділити наступні етапи розробки комп'ютерної підтримки:
Вибір навчального предмету або конкретного його розділу і навчальної програми.
Аналіз змісту, що відноситься до вибраного фрагмента навчальної діяльності, і методики його викладання з метою обґрунтовування необхідності проведення комп'ютерних уроків.
Проектування набору завдань для комп'ютерних уроків.
Вибір програмних засобів для розробки завдань.
Розробка комп'ютерних завдань з використанням програмних засобів.
Експертиза, апробація і редагування розроблених комп'ютерних завдань.
Розробка методичних рекомендацій для вчителя-предметника і учнів.
Попередні знання і уміння по інформатиці
Заняття з використанням комп'ютерної підтримки можуть проводитися тільки в тих класах, де учні вивчають інформатику паралельно з наочними курсами, або потрібно провести хоча б 5 ознайомлювальних уроків в комп'ютерному класі.
До початку комп'ютерних уроків учні повинні знати:
правила техніки безпеки;
поняття "інформація", "комп'ютер", "програма", "меню", "робочий стіл", "значок", "графічний редактор", "текстовий редактор";
що пристроями введення інформації є клавіатура і маніпулятор "миша";
основні інструменти текстового редактора;
основні інструменти графічного редактора.
Учні повинні уміти:
користуватися алфавітно-цифровим блоком клавіатури;
використовувати маніпулятор "миша";
працювати з командами, відкрити і закрити меню файл;
створювати і редагувати прості графічні і текстові зображення з використанням інструментального меню.
Уроки з використанням комп'ютера проводяться разом із звичайними заняттями, де можливе і доцільне використання комп'ютерів для вирішення приватних завдань уроку, щоб учні глибше зрозуміли тему уроку і творчо проявили себе.
Комп'ютер значно розширив можливості пред'явлення навчальної інформаціїВикористання кольору, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки дозволяє моделювати різні ситуації і середовища.
Комп'ютер дозволяє усилити мотивацію учня. Не тільки новизна роботи з комп'ютером, яка сама по собі сприяє підвищенню інтересу до навчання, але і можливість регулювати пред'явлення учбових задач по ступеню трудності, заохочення правильних рішень позитивно позначається на мотивації моїх учнів.
Крім того, комп'ютер дозволяє повністю усунути одну з найважливіших причин негативного відношення до навчання – неуспіх, обумовлений нерозумінням, значними пропусками в знаннях. Працюючи на комп'ютері, учень дістає можливість довести рішення задачі до кінця, спираючись на необхідну допомогу. Одним з джерел мотивації є цікавість. Можливості комп'ютера тут невичерпні, і дуже важливо, щоб ця цікавість не стала превалюючим чинником, щоб вона не затуляла навчальні цілі.
Коли мова заходить про використання комп'ютера в діяльності вчителя-предметника, виникає відразу декілька питань:
1) доцільність використання комп'ютера
2) різні підходи до організації уроків з використанням комп'ютера
3) засоби для використання на уроках.
Про кожне з цих питань поговоримо окремо.
1) доцільність використання комп'ютера. Рішення про використання техніки на якомусь уроці кожний вчитель приймає сам. З яких міркувань він робить такий висновок?
комп'ютер застосовується там, де є можливість автоматизувати діяльність і заощадити час для обробки результатів (всілякі контролюючі, тестуючі програми);
комп'ютер застосовується для навчання. Тут йдеться про використання всіляких повчальних програм, до вибору яких треба підходити дуже відповідально. Не всі програмні продукти, вироблювані зараз, мають хороші рекомендації. В Інтернет постійно публікуються рейтинги освітніх ресурсів, відгуки тих, хто користувався тими або іншими програмними засобами. Застосовувати чи ні навчальні програми, які застосовувати – ухвалює рішення сам вчитель. Скільки застосовувати – відповідно до санітарних норм.
застосовується для демонстрації
2) виходячи з доцільності формуються підходи до організації уроків з використанням інформаційних технологій:
використовується один комп'ютер як правило для демонстрації при поясненні нового матеріалу, показу моделей, дослідів, які небезпечно проводити в реальному житті. Чому тут доречно застосовувати комп'ютер? Річ у тому, що більшість демонстраційних допомог проводиться зараз на компакт-дисках, а відеомагнітофони такого роду достатньо дорогі. Тому тут доречно використовувати комп'ютер і відеопроектор. Відразу виникає питання про створення в освітній установі мультимедійного класу, в якому проводяться уроки вчителів-предметників, в якому розташовується комп'ютер і відеопроектор;
використовується комп'ютерний клас. Застосовується звичайно для контролю знань учнів, коли за короткий час велика кількість учнів перевіряє свої знання. Або ж для навчання учнів. І звичайно ж, на уроках інформатики.
3) засоби для використання на уроках:
- використання готових мультимедійних програм;
- створення власних розробок за допомогою стандартного програмного забезпечення. Знову-таки до створення цих засобів треба підходити дуже відповідально. До програм такого роду пред'являються певні вимоги.
Отже, комп'ютер може застосовуватися на наступних етапах уроку і навчального процесу в цілому:
1) етап пояснення нового матеріалу;
2) етап первинного закріплення матеріалу;
3) етап контролю і перевірки знань.
Використання комп'ютера на уроці
Де Для чого Що Як

На уроці контролю знань, повторення і закріплення. На етапі первинного кон Для автоматизації процесу і економії часу обробки даних Контролюючі і тестуючі програми Комп'ютерний клас, відповідне ПО

На уроці пояснення нового матеріалу, повторення і закріплення Для навчання
Навчальні програми Комп'ютерний клас

На уроці пояснення нового матеріалу, повторення і узагальнення Для демонстрації при поясненні нового матеріалу Готові програмні засоби: показ дослідів, моделей, лекцій Один комп'ютер і відеопроектор

На позакласних заходах Для демонстрації матеріалу Мультимедійні засоби Один комп'ютер і відеопроектор

На позакласних заходах Для розвитку творчих здібностей учнів Комп'ютерні версії інтелектуальних і розвиваючих ігор Комп'ютерний класУмовно уроки з використанням комп'ютера можна розділити на декілька груп: «уроки –презентації», «дослідницькі уроки», «віртуальні екскурсії», проектні, тестування і інші. Необхідно представити деякі типи уроків, які широко використовуються в навчальному процесі.
Уроки-Презентації
Вчитель в програмі PowerPoint створює презентацію свого уроку. Тема уроку представлена на слайдах, в яких стисло висловлені ключові моменти розбираного питання, що дає можливість учням протягом лекції вчителя сконцентрувати на них увагу. Лекція вчителя супроводжується відеорядом, який може бути представлений анімацією, малюнками, відеоматеріалами, фотографіями, необхідними картами і схемами .
Уроки - дослідження
Необмежені можливості комп'ютер відкриває для дослідницької роботи.
Цікаві уроки, на яких діти самостійно ведуть пошук, відбирають матеріал за завданням вчителя. На цих уроках використовуються ресурси Інтернет, МЕДІАТЕКИ.
Віртуальні екскурсії
Відвідати багато музеїв світу можна не виходячи з комп'ютерного класу. Щоб організувати урок з відвідинами віртуального музею, необхідно скласти маршрут або сформулювати запит пошуку інформації для учнів. Важливою є організація роботи з одержаною інформацією. Необхідно, щоб результатом віртуальної екскурсії стала творча робота: доклад, повідомлення, презентація, заповнена таблиця, відповіді на питання і інше.
Проектна діяльність
Сучасний учень повинен не тільки використовувати існуючі інформаційні ресурси, але і навчиться створювати власні інформаційні ресурси. Учні повинні навчиться самостійно представляти, структурувати і виражати свої знання. Проект комп'ютерного уроку, який учні повинні підготувати самі, дозволяє закріпити і поглибити знання, підвищити рівень оволодіння уміннями і навиками: головною з яких буде здатність привернути і організувати докладну інформацію (дослідницький метод роботи), а також здатність критично осмислити інформацію (аналітичний метод роботи), відпрацювати мовні навики.
Тестування
Необхідно розподілити тестові завдання по дисциплінах і темах дисциплін: при створенні нової групи питань здійснюється ієрархічне угрупування питань по дисципліні, розділу, темі.
Завдання можуть бути різних типів: питання з декількома варіантами відповідей; питання, відповіді на які повинні вводитися тестованим з клавіатури; питання, для відповіді на які потрібно встановити відповідність між елементами двох або трьох списків; питання, де як відповідь потрібно вказати правильну послідовність елементів в пропонованому списку.
Комп'ютер дозволяє якісно змінити контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість управління навчальним процесом. Комп'ютер дозволяє перевірити всі відповіді, а у багатьох випадках він не тільки фіксує помилку, але досить точно визначає її характер, що допомагає вчасно усунути причину.
Використання комп'ютерної техніки робить урок привабливим і по-справжньому сучасним, відбувається індивідуалізація навчання, контроль і підведення підсумків проходять об'єктивно і своєчасно.
Таким чином, головна мета вчителя на уроці створити сприятливі умови для активного розвитку пізнавальної діяльності, успіх якої значною мірою залежить від різноманітності пізнавального простору.
Орієнтовна структура уроку з використанням інформаційних технологій
Урок пояснення нового матеріалу.
1) актуалізація знань
2) пояснення нового матеріалу з демонстрацією на комп'ютері (використовується один комп'ютер і компакт-диск)
3) первинне закріплення
4) підведення підсумків
Урок контролю і перевірки знань
1) творча робота (індивідуально або по групах – написання есе, замітки на задану тему; обговорення проблеми – аналіз джерел, документів) – 20-25 хв.
2) Комп'ютерне тестування (використовується комп'ютерний клас) – 10 хв.
3) Підведення підсумків
В тому випадку, якщо клас великий, то його ділять на підгрупи і схеми уроку така:
1) Перша група – творча робота, друга група – тестування – 15 хв.
2) Друга група – творча робота, перша група – тестування – 15 хв.
3) Підведення підсумків, захист розробленого проекту (один учень) – 10 хв.
Урок повторення пройденого матеріалу.
1) актуалізація знань
2) творчі лабораторії (по парах або групах пошук інформації на компакт-диску або в Інтернет на задані теми – використовується комп'ютерний клас)
3) розповідь про знайдену інформацію з демонстрацією на комп'ютері (використовується один комп'ютер і відеопроектор)
4) підведення підсумків.
Методика проведення уроків в комп’ютерному класі
І . Урок засвоєння нових знань
Під час проведення уроків цього типу в комп'ютерному класі учні розподіляються на три групи. Урок має таку структуру:
Актуалізація й корекція опорних знань учнів перевіряються за допомогою комп'ютера (перша група), інші працюють з учителем за запитаннями, картками (5-7 хвилин).
Пізнання учнями матеріалу: група учнів з високим рівнем підготовки вивчає матеріал за комп'ютером, інші слухають пояснення вчителя чи працюють над поставленою проблемою за підручником (10 хв.).
Систематизація знань: учні з високим рівнем підготовки виконують завдання самостійно за підручником; слабші учні працюють з учителем; третя група пе­ревіряє рівень засвоєння матеріалу за допомогою комп'ютера (15 хв.).
Підсумок уроку і домашнє завдання.
2. Комбінований урок
Методика проведення комбінованого уроку з використанням комп'ютерів дає можливість використовувати їх на будь-якому етапі.
Учням оголошується тема, яка буде розглядатися на уроці, але підкреслюється, що для її вивчення необхідно перевірити засвоєння попереднього матеріалу. Частина учнів працює на комп'ютері над завданнями, інші - з учителем, причому форми роботи можуть бути різними (фронтальна бесіда, самостійна робота, дик­тант, перфокарти тощо).
Учитель переходить до наступного етапу уроку - пояснення нового матеріалу. Певна група учнів вивчає новий матеріал самостійно за комп'ютером, а решта працюють з учителем.
Опрацювавши новий матеріал, учитель і учні переходять до закріплення вивченого. Одна з груп учнів виконує диференційовані завдання, що складені за новим, щойно вивченим матеріалом, працюючи самостійно на комп'ютері, інші учні класу працюють з учителем або самостійно.
У кінці уроку підводиться підсумок, визначається домашнє завдання.
Для ефективного проведення комбінованого уроку в комп'ютерному класі потрібно поділити учнів на три групи, які будуть по черзі працювати на комп'ютерах. Поділ класу на групи проводиться диференційовано.
3. Урок узагальнення й систематизації знань
Виділяються такі складові:
Постановка мети уроку й мотивація навчальної діяльності учнів - 3 хв.
Відтворення та корекція опорних знань - 6 хв.
Повторення й аналіз основних фактів, подій і явищ -6хв.
Узагальнення та систематизація понять, засвоєння системи знань та їх застосування для пояснення нових фактів і виконання практичних завдань - 20 хв.
Клас ділиться на групи:
а) перша група працює на комп'ютерах 5-7 хв.;
б) друга група дітей самостійно працює з картками 5-7 хв. (завдання творчого характеру на розвиток логічного мислення). Після виконання поставлених завдань учні міняються місцями;
в) третя група учнів працює з учителем, виконує завдання творчого характеру.
Перша група після виконання завдань на комп'ютерах працює разом з учителем або отримує індивідуальне завдання.
Учитель ставить проблемні запитання, на які учні дають відповіді.
5. Підведення підсумку уроку - 10 хв.
КОМП’ЮТЕРНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ
Реалізація можливостей всіх засобів навчання, що функціонують на базі інформаційних технологій в сучасній педагогіці здійснюється різними шляхами:
навчальні програмні засоби, методичне призначення яких – повідомлення певної кількості знань, формування навичок та умінь навчальної та практичної діяльності та забезпечення необхідного рівня засвоєння, що встановлюється зворотнім зв’язком;
програми, призначені для контролю (самоконтролю) рівня оволодіння навчальним матеріалом;
інформаційно-пошукові системи, інформаційно-довідкові програмні засоби для формування навичок і умінь з систематизації інформації;
імітаційні програмні засоби, що являють собою певний аспект реальності для вивчення його основних характеристик;
моделюючі програмні засоби, які призначені для створення моделі об’єкта, явища, процесу або ситуації;
демонстраційні програмні засоби, які забезпечують наочне представлення навчального матеріалу;
навчально-ігрові програмні засоби, призначені для "програвання" навчальних ситуацій (наприклад, з метою формування умінь приймати оптимальне рішення або відпрацювання оптимальної стратегії дій).
До переваг роботи с навчальними програмами слід віднести: діалог с програмою має характер навчальної гри, що у більшої частини учнів підвищує мотивацію до навчальної діяльності; збільшення кількості тренувальних завдань за одиницю часу; скорочення часу для відпрацювання необхідних технічних навичок в учнів; полегшення визначення рівневої диференціації навчання; учень стає суб’єктом навчання, бо програма потребує від нього активного керування; виникає можливість моделювання процесів; з’являється можливість забезпечити урок матеріалами з віддалених джерел, користуючись засобами телекомунікацій.


Література

Обрізан К. Використання інформаційних та комунікаційних технологій у загальноосвітніх закладах. // Інформатика. – 2003. – №36.

Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи. За ред. В.М.Мадзігона, Ю.О.Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 272 с.

П. Гевал. Інформаційні технології в навчальному процесі.// Завуч. – 2002. - № 10.

Г.К. Селевко "Педагогічні технології на основі ефективності управління і організації навчального процесу "Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання. http://www.rusedu.info/Article114.html

http://www.edu-post-diploma.kharkov.com/index.htm

http://www.edu.nsu.ru/noos/participators/pedco


Джерело: http://novopetrivka.at.ua/publ/rozvitok_tvorchogo_potencialu_vchitelja_i_uchniv_shljakhom_vprovadzhennja_pedagogichnikh_
Категорія: Вчителю | Додав: tanya (26.05.2010) | Автор: Тетяна
Переглядів: 7212 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Форма входу
Пошук
Друзі сайту

Погода

Гороскоп

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2019